Algemene Voorwaarden versie mei 2019

Nice is gevestigd in Duiven en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71227911. De handelsnamen die gebruikt kunnen worden zijn: Ninonice en Nice hierna te noemen Nice.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Nice doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover Nice aanbieder dan wel opdrachtnemer is.
1.2. Nice die deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
1.3. Opdrachtnemer accepteert geen leveringsvoorwaarden van een andere partij tenzij expliciet schriftelijk is overeengekomen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
1.4. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
1.5. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment van reserveren en/of boeken van een dienst van opdrachtnemer

Artikel 2: Aanbiedingen/offertes
2.1. Alle aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht haar aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding haar heeft bereikt.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal zij haar aanbieding/offerte hierop baseren.
2.3. Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor consumenten zijn inclusief BTW
2.4. Indien in de aanbieding/offerte gesproken wordt over een halve dag, is dit gebaseerd op 4 werkuren. Een hele dag is gebaseerd op 8 werkuren.
2.5. Indien de aanbieding/offerte een stelpost bevat, dan wordt duidelijk omschreven wat in deze stelpost is begroot.
2.6. Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.
2.7. Een aanbieding/offerte heeft een geldigheid van 30 dagen tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen/offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3: Meerwerk/Overuren
3.1. In geval van door de opdrachtgever opgedragen meerwerk kan de opdrachtnemer alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien zij de opdrachtnemer tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtnemer dit zelf reeds had moeten begrijpen.
3.2 Meerwerk/overuren worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk/overuren worden verricht. Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal in rekening worden gebracht als overuur tegen het standaard uurtarief. De overige overuren zullen in rekening worden gebracht tegen het standaard uurtarief met een toeslag van 50%. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk/overuren op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen

Artikel 4: Reiskostenvergoeding
4.1. In het geval van een opdracht buiten de woonplaats van opdrachtnemer, worden de met de auto gemaakte vervoerskosten in rekening gebracht middels een kilometervergoeding à € 0,19 per kilometer. Openbaarvervoerskosten worden volledig in rekening gebracht.
4.2. Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de opdrachtgever.

Artikel 5: Annulering
5.1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de door opdrachtnemer, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door de opdrachtgever vergoed worden.
5.2. Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 14e dag vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd. Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht zal 50% van het totaalbedrag en bij annulering vanaf de 6e dag voor de opdracht 100% van het totaalbedrag als kosten in rekening gebracht worden door opdrachtnemer.

Artikel 6: Overmacht
6.1. Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen kan aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
6.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door opdrachtnemer ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
6.3. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door overmacht tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Als de overmacht situatie is vervallen, komt opdrachtnemer haar verplichtingen na zodra haar planning het toelaat.
6.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door opdrachtnemer.
6.5. Bij opdrachten voor bruidsstyling zal opdrachtnemer zich inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven.
6.6. Voor reeds uitgevoerd werk zal facturering hierin evenredig worden aangepast. Voor de overige zaken hebben partijen geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 7: Betalen van de opdrachten
7.1. Betaling van het factuurbedrag dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
7.2. Betalingen kunnen per bank middels een factuur worden voldaan.
7.3. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.
7.4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de opdrachtnemer na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 7.1 één betalingsherinnering, waarin zij de opdrachtgever op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
7.5. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de opdrachtnemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 7.1 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
7.6. De opdrachtnemer is na verloop van de in lid 7.4 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Indien de opdrachtnemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1. De verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.
8.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor allergische reacties of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen en/of make-up producten.
8.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 1 van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom. Als de opdracht bestaat uit meerdere deelopdrachten zal dit percentage op de opdrachtsom van de desbetreffende deelopdracht van toepassing zijn.
8.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van aanspraken in verband met schade die aan derden is toegebracht door opdrachtnemer of de visagist/hairstylist in uitvoering van de werkzaamheden voor de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
8.5. Indien opdrachtnemer spullen van opdrachtgever gebruikt en indien er door toedoen van opdrachtnemer hier schade aan ontstaat zal dit volledig voor rekening en risico van opdrachtgever zijn. Opdrachtgever zal opdrachtnemer hier volledig voor vrijwaren.
8.6. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:

 • gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade,
  productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten;
 • opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of
  tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of
  aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;
 • schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet
  leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

8.7. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd.

Artikel 9: Geheimhouding
9.1. Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen en knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.
9.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door opdrachtgever niet openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.
9.3. Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichtingen schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
9.4. Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op eerste verzoek, binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn, naar keuze van opdrachtnemer, retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 10 Toepasselijk Recht
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.